Bodelning – utan allvarliga konflikter och långsiktiga ekonomiska problem

Att genomföra en bodelning utan att någon av de inblandade parterna blir ekonomiskt drabbad eller att långvariga konflikter uppstår är värt att sträva efter.

Givetvis är en bodelning inget som någon av de inblandade parterna ser fram emot med någon större entusiasm. Det är mer som en nödvändig del av en separation som bara måste genomföras. Såklart kan många känslor välla upp under en sådan process och därför kan det vara extra viktigt att man som parter i en pågående bodelning försöker att göra detta så smidigt det bara går.

Att undvika långdragna konsekvenser och konflikter efter en bodelning är för de allra flesta något eftersträvansvärt. Därför bör bägge parter inspireras till att göra en noggrann inventering av tillgångarna innan man påbörjar själva processen. Detta kan vara klurigare än många kan föreställa sig då man under ett liv tillsammans vant sig vid de gemensamma tillhörigheter som man införskaffat tillsammans.

Om att genomföra en rättvisare bodelning

En bodelning kan sätta den personliga ekonomin på prov på längre sikt. Därför kan det för de inblandade parterna vara viktigt att man så långt det är möjligt kommer överens om att dela upp tillgångarna rättvist. För många kan en ojämn fördelning av ovan nämnda tillgångar resultera i att en av parterna hamnar i ekonomiska svårigheter.

Genom att båda parter under en bodelning strävar mot att komma överens om vilka tillhörigheter som bör tillfalla vem, kan en bodelning bli både enklare och mindre smärtsam både på lång och kort sikt. Det borde ligga i allas intresse att få bodelningen att bli så friktionsfri som möjligt. Det är lätt att känslor många gånger kan ta överhand men man kan behöva tänka på de långsiktiga konsekvenserna, särskilt om det är barn med i bilden och föräldrarna ska dela på sig.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: svenskbodelning.se